Price Range: From to

Compare Listings

อาคารสำนักงานแข่งเดือด อุปทานใหม่พุ่ง7แสนตร.ม.

อาคารสำนักงานแข่งเดือด อุปทานใหม่พุ่ง7แสนตร.ม.

เอ็ดมันด์ ไต ชี้แนวโน้มตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ส่อแข่งเดือด เหตุอุปทานใหม่ 3 ปีข้างหน้าเพิ่มกว่า 7 แสนตร.ม. ขณะที่พิษโควิดฉุดดีมานด์ชะลอ กระทบค่าเช่า “คงที่-ลดลง” นางสาวนีรนุช กนกวิไลรัตน์ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาด้านงานวิจัย บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากการสำรวจตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ พบว่ากำลังเข้าสู่สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากอุปทานใหม่ในตลาดที่จะสร้างเสร็จในปีนี้ และอีก 3 ปีข้างหน้า มีจำนวนพื้นที่ให้เช่ารวมกันมากกว่า 700,000 ตารางเมตรมองว่าอุปทานในตลาดอาคารสำนักงานจะมีจำนวนมากเกินความต้องการเช่าพื้นที่ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เนื่องมาจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา ทำให้บริษัทและองค์กรต่างๆ เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่าอาคารหรือหาพื้นที่อาคารสำนักงานใหม่ “ภาคธุรกิจต้องประสบกับปัญหาความไม่แน่นอนทางการเงิน อันเป็นผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด จึงทำให้ต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้ยุคโควิด ด้วยการลดจำนวนพนักงาน และอาจจะรวมไปถึงการลดพื้นที่เช่าของอาคารสำนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และจะทำให้ความต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานลดลง ในขณะที่อุปทานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในตลาดกำลังเพิ่มขึ้นในแต่ละปี” นางสาวนีรนุช กล่าวต่อว่า จากการประมาณการอุปทานใหม่ของพื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ปี 2564-2567 ในปี 2564 อุปทานใหม่ของพื้นที่อาคารสำนักงาน 140,308 ตารางเมตร […]